Business news from Ukraine

Offizielle Kurse von Bankmetallen vom 13. Mai

Offizielle Kurse von Bankmetallen vom 13. Mai

Daten: NBU
1 Feinunze (31,10 Gramm)

Offizielle Kurse von Bankmetallen vom 22. April

Offizielle Kurse von Bankmetallen vom 22. April

Daten: NBU
1 Feinunze (31,10 Gramm)

Offizielle Kurse von Bankmetallen vom 25. März

Offizielle Kurse von Bankmetallen vom 25. März

Daten: NBU
1 Feinunze (31,10 Gramm)

Offizielle Kurse von Bankmetallen vom 11. März

Offizielle Kurse von Bankmetallen vom 11. März

Daten: NBU
1 Feinunze (31,10 Gramm)

Offizielle Kurse von Bankmetallen vom 20 Februar

Offizielle Kurse von Bankmetallen vom 20 Februar

Daten: NBU
1 Feinunze (31,10 Gramm)

Offizielle Kurse von Bankmetallen vom 09. Februar

Offizielle Kurse von Bankmetallen vom 09. Februar

Daten: NBU
1 Feinunze (31,10 Gramm)