Business news from Ukraine

Offizielle Kurse von Bankmetallen vom 15 August

Offizielle Kurse von Bankmetallen vom 15 August

Daten: NBU
1 Feinunze (31,10 Gramm)

,

Offizielle Kurse von Bankmetallen vom 08. August

Offizielle Kurse von Bankmetallen vom 08. August

Daten: NBU
1 Feinunze (31,10 Gramm)

,

Offizielle Kurse von Bankmetallen vom 29. Juli

Offizielle Kurse von Bankmetallen vom 29. Juli

Daten: NBU
1 Feinunze (31,10 Gramm)

,

Offizielle Kurse von Bankmetallen vom 25. Juli

Offizielle Kurse von Bankmetallen vom 25. Juli

Daten: NBU
1 Feinunze (31,10 Gramm)

Offizielle Kurse von Bankmetallen vom 18. Juli

Offizielle Kurse von Bankmetallen vom 18. Juli

Daten: NBU
1 Feinunze (31,10 Gramm)

FFIZIELLE KURSE VON BANKMETALLEN VOM 11. JULI

ffizielle Kurse von Bankmetallen vom 11. Juli

Daten: NBU
1 Feinunze (31,10 Gramm)