Business news from Ukraine

МIСТ МIЖ НАРОДАМИ УКРАIНИ ТА ПАКИСТАНУ

16 Липня , 2021  

2-го липня 2021 року Посольство Пакистану вiдзначае 121-шу рiчницю вiд дня народження Мухаммада Асада (iм’я при народженнi – Леопольд Вайс), видатного письменника, журналiста, мандрiвника, мовознавця, теоретика полiтики, дипломата та iсламського вченого, який бiльшу частину свого життя вiн присвятив служiнню на благо Пакистану.
За свое життя Мухаммад Асад отримав багато титулiв, араби називали його «Леопольдом Аравiйським», аналогiчне прiзвисько отримав офiцер британськоУ розвiдки Т.Е. Лоуренс. У Пакистанi його прозвали Аллама (почесне звання видатного мислителя), а у €вропi – Дар €вропи Iсламу. На теперiшнiй час Мухаммад Асад е своерiдним релiгiйним мостом, який поеднуе Iслам та Захiд.
Мухаммад Асад – вiдомий письменник та iсламознавець, найважливiшi його доробком е переклад “Послання Корану” (1980) та передмова до нього, який був опублiкований пiсля 17 рокiв кропiтких наукових дослiджень. Як зазначають науковцi, це одна з найвпливовiших робiт сучасноУ епохи. Автобiографiя Асада “Шлях до Мекки” (1954) стала бестселером, проте не менш важливими е його публiкацiУ “lслам на роздорiжжi” (1934), “Принципи держави та управлiння в iсламi” (1961), переклад i пояснення до важливоУ колекцiУ книг хадiсiв “Caxix Аль-Бухарi: Раннi роки Iсламу”, якi оповiдями про приписи пророка Мухаммеда), збiрка нарисiв про iсламське право “Цей наш Закон та iншi нариси» (1987), включаючи зi збереженими творами “Прихiд серця додому” (2016 роцi) другоУ частини книги “Дорога до Мекки”.
Сьогоднi мiсто Львiв – це культурна столиця УкраУни, а на початку 1900-тих рокiв воно було частиною територiУ Австро-УгорськоУ iмперiУ, яка мала назву Галичина. Леопольд Вайс народився у Львовi в еврейськiй родинi i пiсля навчання у школi поУхав на Близький Схiд. У 1926 роцi, прийняв iслам в АравiУ та отримав iм’я Мухаммад Асад, але при бiльш детальному дослiдженнi його життя можна iз впевненiстю констатувати, що свiй шлях до Мекки вiн розпочав набагато ранiше.
На початку 1930-тих рокiв Асад вiдправився на з Субконтиненту, де зустрiв Алламу lкбала, всесвiтньо вiдомого iсламського фiлософа та мислителя, який бачив Пакистан Батькiвщиною для мусульман з Субконтиненту. Аллам Iкбал запросив Мухаммада Асада розробити iнтелектуальне пiдrрунтя та способи досягнення мети побудови держави. У його книзi «Принципи держави та управлiння в iсламi» (1961) йдеться про демократичну полiтичну систему, яка базуеться на iсламських принципах.
Аллам Iкбал закликав Мухаммада Асада перекласти на англiйську мову книгу Caxix Аль-Бухарi (одну iз шести основних сунiтських збiрок). Влiтку 1934 року Асад вирушив до Кашмiру, де в спокiйнiй атмосферi вiднайшов духовний та iнтелектуальний спокiй. Там вiн потоваришував з МiрваУзом Мухаммадом Юсуфом, Президентом Азадом-Кашмира. У сво·iй книзi “Повернення серця” Асад згадуе свое перебування у Кашмiрi з душевним трепетом. У мiстечку Cpiнarapi (мiсто в Долинi Кашмiру) Мухаммад Асад засновуе друкарню, де й були надрукованi першi 2 роздiли його перекладу книги Caxix Аль-Бухарi.
Пiд час ДругоУ свiтовоУ вiйни вiн був ув’язнений британцями, але пiсля звiльнення приеднався до Пакистанського Руху. Пiсля заснування Пакистану, 14 серпия 1947 року, вiн ототожнив себе iз Пакистаном, отримав пакистанський паспорт та став Директором Департаменту Iсламського Вiдродження. Згодом вiн почав працювати у МЗС Пакистану, де обiймав посаду заступника керiвника Департаменту Близького Сходу, пiзнiше став представником Пакистану в ООН. Плащу перед головним входом до штаб-квартири ООН у Вiднi назвали iменем Мухаммада Асада. 23-го березня 2013 року пошта Пакистану випустила iменну поштову марку номiналом 15 пакистанських рупiй, яка входить до cepiY “Хранитель Знань”. 3 метою вшанування пам’ятi видатного мислителя у Львовi було офiцiйно вiдкрито Iсламський культурний центр, названий на його честь.
Аби ознайомити народи Пакистану та УкраУни з видатним дiячем та його чисельними працями, Посольство Пакистану спiльно з Iсламським центром у мiстi Киевi iнiцiюе роботу над перекладом украУномовного видання Мухаммада Асада “Неромантичний схiд”, яке планують презентувати на Мiжнародному фестивалi “Книжковий Арсенал”. За пiдтримки мера Львова Посольство плануе встановити меморiальну дошку та пам’ятник у рiдному мiстi мислителя. Посольство разом з Мiнiстерством закордонних справ УкраУни плануе провести ознайомчий захiд у Киевi та звернулось iз запитом до Фонду НацiональноУ Книги Пакистану з проханням надати повний комплект публiкацiй Мухаммада Асада до бiблiотечного фонду УкраУни. Посольство запросило унiверситети УкраУни та Пакистану об’еднати зусилля науковцiв обох краУн у пiдтримцi дослiдження наукового доробку Асада. Головною метою цього проекту е дослiдження iдей iсламського вченого, якi будуть використанi на благо людства. Сьогоднi Мухаммад Асад – не тiльки мiст мiж Iсламом та €вропою, а й мiж народами Пакистану та УкраУни. Проаналiзувавши життевий шлях Мухаммада Асада ми можемо з упевнеюстю зазначити, що УкраУна здiйснила значний внесок в розбудову Пакистану.
Посол
Доктор Ноель I. Хохар